Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ТАКСА СМЕТ ЯМБОЛ PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 18 Януари 2012 15:31

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховният административен съд(ВАС) отмени решението на Административен съд - Ямбол за прекратяване разглеждането на жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконната такса битови отпадъци на общината. Делото се връща отново в Ямбол и ще се гледа по същество.

На 15 ноември 2011 ямболските съдии постановиха, че жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ е неоснователна понеже липсва правен интерес. Т.е. според магистратите само физически и юридически лица, които плащат налога на общината имат право да го оспорват. ВАС опровергава това тълкувание като заявява: "... ако и сдружението да е със седалище в гр. София, то няма характер на регионална структура, а развива дейност в национален мащаб. Правният му интерес от съдебното оспорване на наредбата като подзаконов нормативен акт, издаден от Ямболския общински съвет, произтича от предмета на дейност и целите, за което е създадено." Правният интерес на СПРАВЕДЛИВОСТ произтича от предмета на дейност на сдружението, една гражданска инициатива, която цели утвърждаване принципите на правовата държава на всички нива и върховенството на закона в българското общество, както и гражданския контрол върху дейността на администрацията. Като средство за постигане на тези цели СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва нормативни, общи и индивидуални административни актове, актовете на областните управители, на кметовете на общини и на кметските наместници, на общинските съвети и на други органи на местното самоуправление и местната администрация.

Именно това е основанието за наличие на правен интерес в делата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу административния произвол в Русе, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Благоевград, София и др.

Проблемът с незаконността на такса битови отпадъци в Ямбол придоби в последните дни особена актуалност, тъй като по предложение на кмета Георги Славов тя беше увеличена с 50%. Заедно с нея бяха увеличение редица още местни данъци и такси, приблизително в същия порядък. Новият общински съвет на Ямбол, покорно гласува направените промени в последния работен ден от 2011. Очевидно проблемът с незаконността на местните такси не безпокои общинарите от ГЕРБ, които без да се замислят решиха да бръкнат дълбоко в джоба на ямболските граждани и фирми и то точно в тези времена на тежка криза.

Вижте пълния текст от решението на ВАС по-долу:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 507
София, 11.01.2012

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АТАНАСКА ДИШЕВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от съдията НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
по адм. дело № 15531/2011.

Производството е по реда на чл. 229 и следв. във връзка с чл. 160, ал. 2, предл. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „Справедливост” гр. София, представлявано от председателя на управителния съвет Иван Тодоров Груйкин, срещу определение № 824, постановено в закрито заседание на 15.11.2011 г. по административно дело № 424 по описа за 2011 г. на Административен съд – Ямбол, с което на основание чл. 159, ал. 1 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на сдружението против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с решение от 15.02.2008 г. на Общински съвет Ямбол, изменена с протокол VІ/13.03.2008 г., изменена с протокол VІІІ/19.05.2008 г., изменена с решение № ХХІХ-8 от 19.12.2009 г.), и производството по делото е прекратено. С доводи, че определението е постановено в нарушение на закона, се иска отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за неговото разглеждане по същество.
Върховният административен съд в състав на шесто отделение, при извършената проверка на атакуваното определение по реда на чл. 218 от АПК във връзка с чл. 236 от АПК, приема за установено следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния 7-дневен срок по чл. 230 от АПК от надлежна страна, за която оспореният с нея съдебен акт е неблагоприятен, срещу определение от кръга на визираните в чл. 160, ал. 1 и чл. 229, ал. 1 от АПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
За да прекрати производството по делото, първоинстанционният съд е приел, че за жалбоподателя липсва правен интерес от оспорването на процесния подзаконов нормативен акт.
Настоящата инстанция не споделя този извод като несъответстващ на приложимия закон.
Съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Правният интерес от обжалване на административните актове се обуславя от непосредственото неблагоприятно въздействие в правната сфера на лицата, по отношение на които актовете имат действие. Според чл. 186, ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконовите нормативни актове имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. „Гражданска инициатива” Справедливост” е сдружение с нестопанска цел, което има качеството на „организация” по смисъла на АПК, съгласно дадената от законодателя легална дефиниция на това понятие в § 1, т. 2 от ДР на АПК. Като организация в хипотезата на чл. 186 от АПК, сдружението може да оспорва подзаконов нормативен акт в случаите, когато с него се засягат или могат да бъдат засегнати общи права, свободи или законни интереси или се пораждат задължения за членуващите в сдружението лица.
Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 4/2009 г., правният интерес на съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел е обусловен от засягането на техни лични права или законни интереси, непосредствено породени от предмета на дейност и целите на учредяването им. От представеното по делото удостоверение за актуално състояние от 19.07.2011 г., предметът на дейност на сдружението, което оспорва процесната наредба, е съдействие за прилагане на европейските стандарти в упражняването и защитата на правата на човека в правораздаването и функционирането на администрацията на всички нива, а между основните цели на сдружението са утвърждаване на принципите на правовата държава на всички нива и върховенството на закона в българското общество, както и гражданския контрол върху дейността на администрацията. Като средства за постигане на тези цели са посочени и: оспорване на нормативни, общи и индивидуални административни актове, като иска обявяването им за нищожни или отмяната им като незаконосъобразни, включително, но не само: актовете на областните управители, на кметовете на общини и на кметските наместници, на общинските съвети и на други органи на местното самоуправление и местната администрация.
От горното явства, че ако и сдружението да е със седалище в гр. София, то няма характер на регионална структура, а развива дейност в национален мащаб. Правният му интерес от съдебното оспорване на наредбата като подзаконов нормативен акт, издаден от Ямболския общински съвет, произтича от предмета на дейност и целите, за което е създадено.
При тези съображения обжалваното определение като неправилно по смисъла на чл. 209, т. 3, предл. 1 във връзка с чл. 236 от АПК, следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съдебен състав за продължаване на процесуалните действия.
Мотивиран така и на основание чл. 235 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 824/15.11.2011 г. по административно дело № 424/2011 г. на Административен съд – Ямбол.
ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Милка Панчева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Атанаска Дишева
/п/ Николай Гунчев

Н.Г.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 18 Януари 2012 16:02
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ТАКСА СМЕТ ЯМБОЛ