Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ИСКАНЕ ДО ВСС ОТНОСНО СЪМНИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ПРИ РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 12 Декември 2012 18:18

По-долу е Искане-сигнал изпратено от адв. Иван Груйкин до Висшкия съдебен съвет във връзка съмнителните практики при разпределението на дела в съдебната система. Това е същият сигнал, чрез който г-н Груйкин се надява да се хвърли светлина върху уникалния факт, че представляваната от сина на прокурор Гугушева голяма строителна фирма на последната инстанция печели сто процента от делата срещу искащите парите си клиенти. Вижте материалът на адв. Груйкин от 3.12.2012, свързан със скандалните факти тук.

Иван Груйкин, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДо
Главния инспектор
на Инспектората при ВСС
г-жа Ана Караиванова
гр. София ул. „Георг Вашингтон“ 17

Копие:
Председателстващ
Висшия съдебен съвет
Г-жа Диана Ковачева –
Министър на правосъдието
гр. София ул. „Славянска“ 1

Копие:
Ръководителя на Апелативна специализирана прокуратура - София


И С К А Н Е

От ИВАН ТОДОРОВ ГРУЙКИН - в качеството му на Съпредседател на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска Инициатива „Справедливост”, гр.София, ул.“Алабин“ № 40, ет.2 – чрез пълномощника си Росен Йеротеев

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР,

Обръщам се към Вас като представител на Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза – „ГИ Справедливост”, съществена част от чиято практическа дейност е свързана с функционирането на структурите на Съдебната власт в България в рамките на Конституцията и международноправните актове, по които България е страна.
Съгласно чл. 47 от глава „Правосъдие” на Хартата на основните права на Европейския съюз, регламентиращ правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, основна гаранция за това е правото на всеки гражданин на ЕС „делото му да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд...”.

В закона за Съдебната власт като гаранция за това е регламентът на чл.9 - „Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт да се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им” /ал.1/. „Принципът на случайния подбор при разпределение на делата в съдилищата се прилага в рамките на колегиите или отделенията, а в Прокуратурата и следствените служби – в рамките на отделите”.

Този принцип важи и за съдебните заседатели /чл. 72 ал.2 от ЗСВ/.

Наблюденията ни върху дейността на Върховния административен и Върховния касационен съд не дават основания да считаме, че посоченият по-горе принцип не се спазва или законът се дописва от административните ръководители по начин, противоречащ на закона.

Считаме, че в ЗСВ изрично са регламентирани процедурно:

- Структурирането на колегии, респ. отделения в съдилищата: в Районните съдилища – при състав не по-малко от трима съдии, Окръжните / респ. Военните / съдилища - чл. 84 ал.2 от ЗСВ, Административните съдилища – чл.91 ал.2 от ЗСВ, респ. Апелативните съдилища - чл. 103 от ЗСВ, ВКС – чл. 109 от ЗСВ, ВАС – чл. 117, 119 от ЗСВ.


- В Прокуратурата и следствените служби разпределението е в рамките на отделите.
Поради това при така нар. случаен подбор следва да бъдат включвани всички съдии, респ. прокурори и следователи в рамките на определената от ЗСВ структура.

В тази връзка не намира никакво правно основание ширещата се повсеместна практика по делата в състав повече от 1 съдия – принципът на случайния подбор да се прилага единствено спрямо докладчика. Това е практика в т.ч. и на Върховния административен и на Върховния касационен съд, в т.ч. и при формиране на 5-членните състави.

Драстично, според нас, нарушение на закона е в съдилищата с ограничен кадрови състав да се имитира приложението на този принцип чрез „случаен подбор” между 1 /един/ съдия или прокурор , или пък 2-ма, като обяснението, че имало „вътрешна специализация” по групи . Законът изрично е определил докъде е приложимо ограничението на основния принцип визиран в ал.1, а именно – в ал.2 от чл. 9 от ЗСВ: колегиите или отделенията при съдилищата и отделите - в Прокуратурата и следствените служби. А тези структури се формират от посочените в ЗСВ органи. Всякакви други правила, налагани от административните ръководители в структурите на Съдебната власт, противоречат на закона.

Считаме също, че масовата практика на Върховния административен и на Върховния касационен съд да действат чрез постоянни съдебни състави противоречи на закона. Никъде в Закона за съдебната власт няма аргумент за възможността да има постоянни съдебни състави. Законът говори за съдебни отделения, но няма никаква пречка (а не може да бъде и друг смисълът на чл. 9 от ЗСВ) за всяко дело, в рамките на съответното отделение, да се образуват различни състави, всички съдии в които да са определени на принципа на случайни подбор.

Също така, с мотива за необходима специализация на съставите, самите отделения в съдилищата вътрешно да се разделят, без наличие на обективни и нормативно определени критерии за това, в резултат на което за определен вид дела жребият се прави между значително по-тесен кръг съдии. Нещо повече – както заявихме по-горе, на принципа на случайния подбор се избира обикновено само докладчика по делото, а останалите членове на постоянния съдебен състав просто се присъединяват към него „по право“. В резултат н авсичко това принципът на случайното разпределение на делата се редуцира до една напълно формална и предопределена като резултат процедура.

Поради това, че неспазването на принципа на случайния подбор при определяне на съдебните състави /респ. прокурори и следователи/ е пряко нарушение на ЗСВ и води до незаконност на състава, а оттам и на съответния акт – т.е. до неговата нищожност, и предвид правомощията на Инспектората при ВСС по чл.54 ал.1 т.1 и 2 от ЗСВ, моля, да бъдем уведомени извършват ли се проверки по спазването на законовите изисквания на чл. 9 от ЗСВ и какви са констатациите от тях.

Към настоящия сигнал прилагаме списък на 43 броя дела на ВКС (искания за допускане на касационно обжалване), при които считаме, че са допуснати изложените по-горе нарушения на закона. Всички те касаят идентични дела, при сходна правна и фактическа обстановка, като резултатът в досегашните 19 произнасяния е 100 % в полза на ответника по първоначалния иск. Въпросните дела са свързани с изключително голям материален интерес, като очакваме броят на идентичните (със същите ответници) дела да нарасне многократно, поради наличието на още над 80 предявени искове, производството по които все още не е достигнало до ВКС. Считаме, че същите нарушения на закона са допуснати и при разгреждането на делата пред Софийски апелативен сад – като номерата на тези дела също са посочени в списъка.

При необходимост сме в състояние да представим и други данни по други конкретни дела, при които е нарушено законовото изискване за разпределение на съдебните дела на принципа на случайния подбор, като формално документираните процедури очевидно са извършени между значително по-тесен кръг съдии отколкото определения такъв в пределно ясния текст на чл.9 от Закона за съдебната власт.

30.11.2012 г.
гр. София
С уважение:

Иван Груйкин

Вижте ксерокопия на сигнала до ВСС: стр. 1, стр. 2, стр. 3стр. 4 и стр. 5

Списък с делата на защитаваната от сина на прокурор Гугушева голяма строителна фирма:

Входящ номер Дата Номер на дело Отделение Вид Предишна инстанция Номер в предишна инстанция
1292 25.1.2012 г. 72/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 675/2011
9691 06.7.2012 г. 553/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1912/2011
17999 02.12.2011 г. 1230/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 964/2011
18691 16.12.2011 г. 1268/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 819/2011
15925 15.11.2012 г. 881/2012 2-ро тър. ч.пр. Апелативен съд София 4101/2011
1296 25.1.2012 г. 74/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 721/2011
15428 06.11.2012 г. 920/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1506/2012
716 16.1.2012 г. 38/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 59/2011
12811 19.9.2012 г. 829/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 2976/2011
12990 24.9.2012 г. 842/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 4338/2011
12004 28.8.2012 г. 780/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 3892/2011
15871 25.10.2011 г. 1076/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 1438/2011
8843 21.6.2012 г. 572/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 2281/2011
15824 24.10.2011 г. 1002/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 959/2011
7024 16.5.2012 г. 450/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 3450/2011
13422 03.9.2011 г. 915/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 233/2011
8229 26.5.2011 г. 553/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 720/2010
17103 16.11.2011 г. 1162/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 263/2011
3086 29.2.2012 г. 187/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 727/2011
3193 01.3.2012 г. 185/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1514/2011
2404 16.2.2012 г. 130/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1951/2011
2334 15.2.2012 г. 126/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1542/2011
17197 17.11.2011 г. 1171/2011 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 960/2011
12640 16.8.2011 г. 821/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 464/2011
16025 27.10.2011 г. 1022/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 664/2011
340 09.1.2012 г. 15/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 665/2011
382 10.1.2012 г. 21/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 961/2011
19228 29.12.2011 г. 1219/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1461/2011
15831 24.10.2011 г. 1004/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 728/2011
18000 02.12.2011 г. 1150/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1481/2011
15876 25.10.2011 г. 1007/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 707/2011
9086 26.6.2012 г. 592/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 3477/2011
2800 23.2.2012 г. 162/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 1594/2011
1297 25.1.2012 г. 67/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1439/2011
6266 27.4.2012 г. 405/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 1877/2011
15873 25.10.2011 г. 1006/2011 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1103/2011
5715 19.4.2012 г. 334/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 2789/2011
4996 03.4.2012 г. 296/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 2106/2011
3588 08.3.2012 г. 208/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 1513/2011
3451 06.3.2012 г. 213/2012 2-ро тър. търг. Апелативен съд София 1309/2011
3498 07.3.2012 г. 202/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 877/2011
3033 28.2.2012 г. 172/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 2058/2011
624 13.1.2012 г. 29/2012 1-во тър. търг. Апелативен съд София 140/2011
AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 12 Декември 2012 21:35
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ ИСКАНЕ ДО ВСС ОТНОСНО СЪМНИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ПРИ РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА