Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Дейност
Покана PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 05 Декември 2017 03:51

AddThis Social Bookmark Button

Последно променен на Неделя, 20 Май 2018 15:25
 
Делото за такса смет в Благоевград PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 14 Септември 2016 03:47

Гражданска инициатива Справедливост спечели окончателно делото за такса смет в община Благоевград. Следва решението на ВАС.

РЕШЕНИЕ

9602
София, 29.08.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебнозаседание на тринадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
при секретар Боряна Георгиева
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдията СОНЯ ЯНКУЛОВА
по адм. дело 12997/2015. Document Link IconПроизводството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Общинския съвет Б., [населено място], пл. [улица] № [номер] срещу Решение №1028 от 29.06.2015 г. на Административен съд, [населено място], постановено по административно дело №60/2015 г.
С обжалваното решение съдът отменил Решение №760 по Протокол №16 от 19.12.2014 г. на Общинския съвет [населено място] в частта по т. 1.4., Раздел І от Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от [община].
І. Становища на страните:
1. Касационният жалбоподател – Общинският съвет [населено място], счита обжалваното решение за недопустимо, алтернативно неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 2 и 3 АПК.
Счита, че съдът постановил решението си по една недопустима жалба. Жалбата на Л. З. Г. е подадена след изтичане на срока за обжалване.
Алтернативно счита, че съдът неправилно определил характера на оспорения акт като общ административен, а не като нормативен административен. Сочи, че Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от [община] (Тарифата), не е самостоятелен акт, а е част от нормативен административен акт – Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на [община] (Наредбата). С оглед на това Решение №760 на общинския съвет изменя нормативен административен акт. Сочи също, че Тарифата няма еднократно правно действие, защото общинският съвет няма законовото задължение да определя конкретните размери на такси и цени на услуги, които предоставя, всяка година. Задължението на общинския съвет по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е задължение за приемане на план-сметка, но нейното приемане не води винаги до необходимост от изменение на размера на таксата за битови отпадъци. Позовава се на чл. 66, ал. 3 ЗМДТ.
Счита за неправилни изводите на съда за липса на мотиви за приемане на оспореното решение. Съдът не отчел предвидената в закона компетентност на общинския съвет да определи размера на таксата – чл. 67, ал. 1 и 2 ЗМДТ. При изведените правни мотиви съдът не отчел, че таксата се установява със закон, а какъв да бъде конкретният размер на таксата, при условие че е определен в границите на закона, е въпрос на преценка на общинския съвет, която не подлежи на съдебен контрол.
Моли съда да обезсили обжалваното решение и да прекрати съдебното производство, алтернативно – да отмени решението и да отхвърли жалбата на Л. З. Г. Касаторът се представлява от адв. Теодор Тошев, Адвокатска колегия, [населено място].
2. Ответникът по касационната жалба – Л. З. Г., счита същата за неоснователна. Неоснователен е доводът досежно вида на оспорения акт. Съдът правилно определил характера на акта – общ административен. Правилен е и извода на съда, че в проекта за изменение на Тарифата няма съображения за запазване на старите размери на Тарифата. Правилни и обосновани са изводите на съда за допуснато от органа нарушение на чл. 69 и 70 АПК. Общинският съвет не обсъдил неговото и на И. М. предложение.
Неправилни счита позоваванията от касатора на чл. 66, ал. 3 ЗМДТ, както и на предоставената на общинския съвет възможност да определя размера на местните такси, но по ред, установен със закон. 
Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира направените по делото разноски. Ответникът се представлява от адв. Илияна Христова, Адвокатска колегия, [населено място].
3. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за нищожност на съдебното решение – постановено е от незаконен състав. Предмет на съдебното решение е Решение №760, с което е определен размера на таксата за битови отпадъци в Тарифата към Наредбата. Тарифата е неразделна част от Наредбата по чл. 9 ЗМДТ. Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на разпоредби от по-висока степен. Съгласно чл. 191, ал. 2 АПК нормативните актове на общинските съвети се обжалват пред административния съд, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая делото е разгледано в състав от едни съдия, поради което е нищожно.
ІІ. По допустимостта на касационната жалба:
Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима - подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211 АПК и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.
ІІІ. Фактите по делото:
За да постанови обжалваното решение съдът приел от фактическа страна, че:
1. На 03.12.2014 г. кметът на [община] внесъл в общинския съвет предложение, вх. №60-00-591, за изменение на Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от [община] към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на [община]. В предложението кметът изложил мотиви за неприложимостта на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ и направил предложение размерът на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия да бъде 6, 5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка – т. 1.4, Раздел І.
2. На 03.12.2014 г. предложението на кмета на общината било публикувано на интернет страницата на общината.
3. Предложението на кмета било разгледано от постоянните комисии на общинския съвет, които дали положително становище.
4. На 17.12.2014 г. И. Е. М. и Л. З. Г. подали до кмета на общината предложение за изменение на т.1.4, Раздел І от предложението за изменение на Тарифата от 6, 5 промила на 5, 00 промила.
5. На 19.12.2014 г. общинският съвет, при състав от 37 общински съветници, от които присъствали 35, приел, след поименно гласуване с 25 „за“, 7 „против“ и 3 „въздържал се“, с Решение №760 предложението на кмета на общината.
6. На 19.12.2014 г. общинският съвет, при състав от 37 общински съветници, от които присъствали 35, приел, след поименно гласуване с 24 „за“, 0 „против“ и 11 „въздържал се“, Решение №759, с което одобрил план-сметката за разходите по чл. 66 ЗМДТ за 2015 г.
7. На 09.01.2015 г. Решение №760 било публикувано на интернет страницата на общинския съвет. 
8. На 26.01.2015 г. Л. З. Г., собственик на недвижим имот, находящ в [населено място] и представляващ магазин – нотариален акт №127, том 6, дело №1911/1997 г., оспорил Решение №760 в частта по т. 1.4., раздел І.
ІV. Първоинстанционното съдебно решение:
Въз основа на така установените факти съдът приел от правна страна, че е сезиран с допустимо искане съгласно чл. 179 АПК.
Приел, че оспореното решение е общ административен акт, прието е от компетентен орган, но при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Органът нарушил чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69 АПК – не спазил изискванията за уведомяване и за формите на участие на обществеността. Нарушил и чл. 71 АПК, тъй като не обсъдил постъпилите предложения. 
Съдът приел, че Решение №760 е постановено и в нарушение на материалния закон, тъй като мотиви за невъзможността да се приложи чл. 67, ал. 1 ЗМДТ не се съдържат в пълния протокол по приемане на решението, а единствено в предложението на кмета. Наред с това мотивите на кмета – необходимост от значителни инвестиции в техника и човешки ресурс, което щяло да доведе до увеличаване на размера на таксата, не може да бъде прието за мотиви за невъзможността да се приложи чл. 67, ал. 1 ЗМДТ. Приемането на тези мотиви би значело липсата на технически средства и установената организация за събиране на отпадъци винаги да бъде основание за неприлагане на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ.
Въз основа на това съдът направил извод за незаконосъобразност на Решение №760 в оспорената част по т. 1.4, раздел І, и го отменил.
Този извод на съда е правилен.
V. По съществото на спора:
Касаторът счита обжалваното решение за недопустимо и алтернативно за неправилно. Доводът, който поддържа за недопустимост на решението е поради просрочие на жалбата, а доводите за порока неправилност – поради неправилно определен характер на оспореното решение, неправилни изводи за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и за немотивираност на акта.
1. По твърдението за недопустимост на съдебното решение:
Касаторът счита, че съдебното решение е недопустимо, тъй като съдът се произнесъл по една просрочена жалба. Този довод е неоснователен.
Видно от доказателствата по делото Решение №760 е обявено на интернет страницата на общинския съвет на 09.01.2015 г. Жалбата на г-н Г. е подадена на 26.01.2015 г. Съгласно чл. 179, ал. 1 АПК жалбата срещу общ административен акт се подава в четиринадесетдневен срок от конкретното съобщаване на съответното лице, участвало в производството, или в едномесечен срок от съобщаването. В случая е безспорно, че Решение №760 не е съобщено лично на г-н Г., а съобщението е извършено чрез публикуване на интернет страницата на общинския съвет. С оглед на това приложим в случая е едномесечния срок за обжалване на акта. Видно от доказателствата по делото този срок е спазен, поради което решението на съда не е постановено по недопустима жалба.
2. По твърдението за неправилност съдебното решение:
Касаторът твърди, че съдебното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост като доводите, които излага налагат тяхното съвместно разглеждане.
а) по характера на Решение №760:
Касаторът счита Решение №760 за нормативен административен акт. Този негов довод е неоснователен.
Видно от доказателствата по делото – предложението на кмета на общината до общинския съвет, оспореното Решение №760 е прието на основание чл. 66, ал. 1 ЗМДТ. Както правилно приел съдът, решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ не е нормативен административен акт. Такъв е Наредбата, която се издава по законовата делегация на чл. 9 ЗМДТ. Решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ регламентира обществени отношения и се изпълнява за съответната календарна година, поради което разкрива белезите на акт по смисъла на чл. 65 АПК. 
Факта, че в случая решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ е инкорпорирано в Наредбата не променя характера на акта. Такава промяна не настъпва и поради факта, че общинският съвет с различни решения приел план-сметката на общината за разходите за такса за битови отпадъци за 2015 г. и конкретния размер на таксата за 2015 г. Не наименованието на акта, а неговото съдържание определят правното му действие. 
С оглед на горното изводът на съда досежно характера на оспореното Решение №760 е правилен. 
б) по допуснатите от органа нарушения на административнопроизводствените правила:
Видно от доказателствата по делото уведомяването за откриване на административното производство по издаване на общ административен акт е станало чрез публикуването на интернет страницата на общината на предложението на кмета до общинския съвет. В уведомлението не са посочени възможните форми на участие на заинтересованите лица, което както приел и съдът, е нарушение на чл. 69, ал. 1 АПК. Органът не предоставил и визирания в чл. 69, ал. 2 АПК срок на заинтересованите лица за участие в производството – уведомлението е публикувано на 03.12.2014 г., а Решение №760 е прието на 19.12.2014 г. По делото няма доказателства органът да е спазил и разпоредбата на чл. 71 АПК, тъй като постъпилото предложение на г-н Г. и на г-н М. не било обсъдено нито от комисиите на общинския съвет, нито от самия общински съвет.
С оглед на горното обосновани и в съответствие със закона са изводите на съда за допуснати от органа нарушения на административнопроизводствените правила. Тези нарушения са съществени, тъй като са на разпоредби, гаранция за правата на лицата, засегнати от издадения акт.
в) по съответствието на Решение №760 с материалноправните разпоредби:
Съдът приел, че Решение №760 не съдържа мотиви за невъзможността от приложение на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ. Вярно е, че в самия Протокол №16, в който е отразено взетото решение, не се съдържат мотиви за невъзможността общината да прилага чл. 67, ал. 1 ЗМДТ. Но в протокола изрично е вписано, че решението се взема въз основа на предложение на кмета на общината. Следователно общинският съвет инкорпорирал в мотивите на решението си мотивите, които кметът на общината изложил в предложението до общинския съвет и по този начин приел за свои изложените от него основания. Няма правна пречка мотивите на един акт да бъдат изложени в друг акт, стига актът, който съдържа мотивите, да е надлежно инкорпориран в издадения административен акт. С оглед на това изложените в предложението на кмета на общината мотиви за невъзможността общината да прилага чл. 67, ал. 1 ЗМДТ са мотиви и на оспореното Решение №760.
Въпросът обаче е не в липсата на мотиви в Решение №760, въпросът е, че мотивите, които съдът обсъждал са неотносими към предмета на Решение №760. С Решение №760 общинският съвет определя само размера на таксата, не и основата, на която се определяне. Основата на нейното определяне е предмет на регламентация на Наредбата. В чл. 17, ал. 2 от Наредбата общинският съвет е определил основата, към която се изчислява определения с Решение №760 размер на таксата. 
По отношение на размера на таксата в предложението на кмета на общината се съдържат мотиви – размерът е определен в съответствие с план-сметката, при изготвянето, на която са взети предвид действащите пазарни цени, обема на извършваните услуги, както и задълженията на общината за отчисления по Закона за управление на отпадъците.
С оглед на това мотивите на съда досежно приложимостта на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ са неотносими към предмета на спора.
Видно от изложеното доводите на касатора за недопустимост и неправилност на съдебното решение са частично неоснователни. Съдът правилно преценил наличието на процесуални предпоставки за допустимост на съдебното производство, правилно установил релевантните за предмета на спора факти, правилно тълкувал и приложил релевантната нормативна уредба досежно допуснатите от органа съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Макар съдът неправилно да приел, че Решение №760 е немотивирано, тази неправилност на мотивите не води до неправилност на крайния му извод за незаконосъобразност на обжалваното решение. Това прави решението му като краен резултат правилно, поради което съдът следва да го остави в сила.
С оглед на изхода от делото, направено от ответника искане и на основание чл. 143, ал. 1 и 2 АПК съдът следва да осъди [община], юридическото лице, в чиято структура е органът – касатора, да заплати на Л. З. Г. направените по делото разноски. От доказателствата по делото е видно, че ответникът направил разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200, 00 лв. – договор за правна защита и съдействие №132492 от 22.07.2015 г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд 


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1028 от 29.06.2015 г. на Административен съд, [населено място], постановено по административно дело №60/2015 г.
ОСЪЖДА [община], [населено място], пл. [улица], № [номер] да заплати на Л. З. Г., [населено място], [улица], 00 (двеста) лева разноски по делото. 
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Подписвам решението с особено мнение, защото считам, че обжалваното съдебно решение е нищожно. Мотивите ми са следните:
Считам, че съдържанието на решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, независимо дали е или не е неразделна част от наредбата по чл. 9 ЗМДТ, е нормативно. То, по силата на законова делегация, запълва елемент на фактическия състав на установената в закон такса като установява общо правило за поведение за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие.
Компетентността, която законодателят е предоставил на общинския съвет за приемане на решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ в частта досежно размера на таксата не е по правоприлагане, а правотворческа – по правосъздаване. Чрез упражняване на законовата си компетентност общинският съвет регламентира последния елемент на фактическия състав на таксата за битови отпадъци – размера, а не прилага установен в правна норма фактически състав.
Факта, че размера на таксата се определя ежегодно – чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, не води до извод за еднократност на правното действие на решението, а за неговата срочност. В срока на действие на един акт е възможно многократното му прилагане. В случая решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ ще бъде прилагано всеки път, когато се осъществи фактическия състав на дължимост на таксата за битови отпадъци.
Както сочи и касаторът допълнителен аргумент за срочността, а не за еднократността на действието на решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ за определяне на размера на таксата, е и законовата разпоредба на чл. 66, ал. 3 ЗМДТ, която изрично предвижда възможност за прилагане на решението за размера на таксата и през следваща/и години. Това значи, че законодателят сам е предвидил възможност за прилагането на решението за срок по-дълъг от една календарна година.
Считам за необходимо изрично да посоча, че в случая нормативния характер на Решение №760 не е функция на факта, че Тарифата е приложение на Наредбата, а е следствие на самото съдържание на решението. Дали общинският съвет ще инкорпорира решението си по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ досежно размера на таксата в наредбата по чл. 9 ЗМДТ под формата на тарифа, или ще го приема като самостоятелен акт няма никакво значение за юридическата му същност на нормативен административен акт.
С оглед на гореизложеното, според мен, съдържанието на решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ досежно размера на таксата е нормативно – абстрактно правило за поведение, отнасящо се за неопределен и неограничен брой правни субекти. Считам за необходимо да посоча, че отчитам установения в практиката на Върховния административен съд характер на решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ като и аз съм участвала в постановяването на съдебни решения, с които е прието, че решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ е общ административен акт – административно дело №4953/2012 г., административно дело №3854/2013 г., административно дело №11086/2013 г., административно дело №2320/2014 г. и административно дело №2411/2014 г., но считам тези решения за per incuriam, неуместни за придържане и следване като практика.
С оглед на приетия от мен характер на оспореното Решение №760 и в съответствие с разпоредбата на чл. 191, ал. 2 АПК обжалваното съдебно решение е постановено от незаконен състав – еднолично, а не в състав от трима съдии. Това, според мен, прави решението нищожно - постановено от ненадлежно функциониращ съдебен състав.
Поради изложеното подписвам решението с особено мнение.

Съдия


Соня Янкулова

AddThis Social Bookmark Button
 
БЪЛГАРИЯ – СЕГА НАКЪДЕ? КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ И ПЪТИЩАТА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ. PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 05 Ноември 2013 09:02

samokov sre6ta02Гражданска инициатива „Справедливост” в партньорство с експерти от ДЕН ( Движение за енергийна независимост) се срещна със свои приятели и съмишленици в хотел „Арена” в гр. Самоков на 31.10.2013 година.

Темите за разговор отново бяха енергийната стратегия на правителството, като продължение на целенасочената политика на зависимост от Русия, и основна причина за обезкръвяване на икономиката ни, и кризата на политическия модел, предизвикваща кризи на всички останали нива в обществото . Изложения и презентации направиха инж.Христо Казанджиев и Димитър Иванов от ДЕН и адв.Иван Груйкин за ГИС. Фокусът на енергийните анализи беше проекта „Южен поток” и неговата роля на инструмент, чрез който „Газпром” затвърждава своя монопол на българския пазар. Инж Казанджиев изрази своето категорично разбиране, че детайлите в преговорите между двете страни, методите на преговаряне и цифрите, които се обявяват недвусмислено водят до умишлен фалит на Българския енергиен холдинг и последващо придобиване на българската газопреносна мрежа от Кремъл в лицето на „Газпром”. По примера на действията им в Беларус.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 05 Ноември 2013 09:13
 
СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „БЪЛГАРИЯ – СЕГА НАКЪДЕ? КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ И ПЪТИЩА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ“ PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 29 Октомври 2013 21:51

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ
кани гражданите на Самоков
на 31 октомври /четвъртък/ 2013 г. от 17.30 ч.
в конферентната зала на хотел „Арена“
на среща-дискусия на тема
„БЪЛГАРИЯ – СЕГА НАКЪДЕ?
КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ И ПЪТИЩА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ“

ПРОГРАМА:
17.30 -18.30 ч. Откриване и кратко представяне на основните аспекти на темата:
- Политика в енергетиката, енергийна независимост. Либерализация на пазара – политически аспекти на проблема – инж. Христо Казанджиев
- Политическа система, изборен процес, правосъдие – адв. Иван Груйкин
18.30 -19.30 ч. Дискусия по темата: въпроси, мнения, предложения

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 29 Октомври 2013 21:55
 
СРЕЩА С ГРАЖДАНИ НА ЯМБОЛ PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 28 Май 2013 07:18

logo spravedlivost bigГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА - ФИКЦИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Гражданските организации "Гражданска Инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ"(ГИ Справедливост) и "Движение с екологична насоченост"(ДЕН) организират среща с граждани на град Ямбол на 1 Юни 2013, събота, от 17:00 в голямата зала на х-л Диана Палас:

Теми на срещата:

1. Незаконните държавни и общински такси - средство за перманентен административен и финансов рекет над българските граждани и бизнес.

говорител: адв. Диньо Бозаджиев - един от представляващите ГИ Справедливост по съдебните дела, в т.ч. и по делото срещу Наредбата за таксите на Община Ямбол, където Община Ямбол беше успешно осъдена.

2.Къде отиват средствата, събрани в общинския бюджет на град Ямбол?

говорител: Дияна Бончева, представител на най-активната местна гражданска организация ДЕН, която от години води битка срещу делата на местната администрация.

Ще имате възможност да задавате въпроси към говорителите.

Входът е свободен.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 28 Май 2013 07:26
 


Страница 1 от 15

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ