Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Делото за такса смет в Община Благоевград PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 24 Юли 2015 03:01

 

 

Приятели и съмишленици на Гражданска инициатива "Справедливост" постигнаха успех в делата за такса смет.


Решение № 1028

към дело: 20157030700060

 

Дата на заседание:

27.05.2015 г.

Съдия:

Мария Тодорова

 

Производството е по реда на чл. 179 и сл. от Административно процесуалния кодекс/АПК/. Образувано е по жалба на Л. З. Г. с адрес Г. Б. против Решение №760  по Протокол №16/19.12.2014г. на О. С. – Б., в частта му, с която общинският С. е определил размера на такса битови отпадъци за 2015г. за собствениците на нежилищни имоти на предприятия в Раздел І, т.1.4 от Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Б. (жалбата в частта, с която е оспорено решението, в частта относно Раздел І, т.1.5А, с която общинския С. е определил размера на такса битови отпадъци за 2015г. за лицата упражняващи лекарска и стоматологична дейност производството по делото е прекратено с влязло в сила определение – л.91 от делото).

В жалбата се излагат доводи за приемане на оспореното решение в нарушение на чл.66, чл.69 и чл.71 от АПК и чл.67 от ЗМДТ. Твърди се, че проекта за приемане на общия административен акт не съдържа мотиви за запазване на стойностите на такса битови отпадъци, като не са посочени формите за участие на заинтересованите страни в производството по издаване на акта и не е спазен едномесечния срок по чл.69, ал.2 от АПК. Твърди се още, че общинския С. е приел решението без да обсъди направените от оспорващия и И. М. писмени възражения и предложения, а в нарушение на чл.67, ал.1 от ЗМДТ размерът на такса битови отпадъци не е определен според количеството отпадъци. Оспорващият навежда и доводи за това, че необосновано с оспореното решение собствениците на търговски обекти са поставени в по-неизгодно положение в сравнение с лицата упражняващи лекарска и стоматологична дейност. Жалбата се поддържа в представени по делото писмени бележки. Претендира се присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - О. С. – Б. в съдебно заседание, чрез упълномощен адвокат оспорва жалбата и излага доводи за законосъобразност на оспореното решение. Представя писмени бележки.

Административен съд - Б., след като съобрази доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

Л. З. в качеството му на физическо лице - едноличен търговец е собственик на недвижим имот – магазин №5 със застроена площ от 107.24 кв.м. находящ се в сграда  построена в УПИ V, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Б..

Производството по приемане на Решение №760 по Протокол №16/19.12.2014г. на О. С. – Б. е започнало по предложение на Кмета на Община Б. с вх.№П-00-580/03.12.2014г. за приемане на решение с което да се определи размера на такса битови отпадъци за 2015г., което е публикувано на интернет страницата на Община Б. на 03.12.2014г.

Предложението на кмета на общината е разгледано от постоянните комисии към О. С. – Б., след което на заседание проведено на 19.12.2014г. общинският С. е приел оспореното решение, с което е определил размера на такса битови отпадъци за 2015г. от Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Б.. За нежилищните имоти на предприятия с Раздел І, т.1.4 от решението е определена такса битови отпадъци пропорционално - 6.5‰ върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот, от които 3.30‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, събиране, вкл. разделно и транспортирането им до депата  или други инсталации и съоръжения за третирането им; 1.40‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и 1.80‰ за чистотата на териториите за обществено ползване – почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Решението е прието с 25 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържали се”, при проведено поименно гласуване.

При гореизложените факти и в рамките на съдебната проверка, съгласно чл.168,  във връзка с чл.146 от АПК съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 179 от АПК - едномесечен срок от съобщението са приемане на решението, което в случая е направено с публикуването му на интернет страницата на Община Б. на 09.01.2015г. (л.80 от делото). Налице е и правен интерес от оспорване на решението в частта му по т.1.4, Раздел І с оглед на обстоятелството, че оспорващия в качеството му на физическо лице – едноличен търговец е собственик на недвижим имот на територията на община Б., поради което оспореният акт засяга пряко законни права и интереси на Л. Г..

Съдът намира, че по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Оспореното решение на О. С. -  Б. е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК. То има еднократно правно действие (за съответната година) и с него се създават задължения, които непосредствено засягат права и законни интереси на неопределен брой лица.

Обжалваното решение е издадено от компетентен орган в изпълнение на правомощията на общинския С. съгласно чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.67 от ЗМДТ, прието е с необходимото съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА мнозинство (повече от половината от общия брой общинските съветници, които в случая са 37 бр.), при поименно гласуване в съответствие с разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.

При издаване на решението, обаче, не са спазени административно производствените правила и не е съобразена целта на закона.

Както се посочи по-горе, решенията на общинските съвети по чл.67 от ЗМДТ са общи административни актове, поради което за приемането им следва да се спазва процедурата регламентирана  в чл.66 и сл. от АПК.

Съгласно чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК откриването на производство по издаване на общ административен акт се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин, като уведомяването включва основните съображения за издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в производството. Според предписанието на чл.69, ал.1 от АПК, административният орган определя и оповестява публично по реда, определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта: 1. писмени предложения и възражения; 2. участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; 3. участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен; 4. обществено обсъждане. Разпоредбата на чл.66, ал. 2 от АПК предвижда, че административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66. Целта на законодателят е да се осигурят възможности за излагане на тезите на заинтересованите лица и обсъждането им преди приемането на общия административен акт.

В настоящия случай от доказателствата по делото се установява, че изискванията на посочените разпоредби не са изпълнени изцяло.

Уведомяване за откриване на производството по издаване на общия административен акт е направено на 03.12.2014г. на интернет страницата на Община Б. чрез публикуване на предложението на Кмета на общината за определяне размера на такса битови отпадъци за 2015г., Раздел І от Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Б..

Текстът на публикуваното предложение не е представен по делото, но от справка в интернет страницата на Община Б.  - http://www.blgmun.com/cat36/1641/60-00-591.html е видно, че публикуваното предложение е това, което е внесено в общинския С. с вх.№ П-00-580/03.12.2014г. (л.74 от делото).

Видно е от предложението, представляващо уведомление за откриване на производство по издаване на общия административен акт, в него не са посочени формите на участие на заинтересованите страни в производството по издаване на акта, т.е. налице е неизпълнение на задължението по чл.66, ал.2 от АПК и чл.69, ал.1 от АПК, което е довело до нарушаване правото на участие на заинтересованите страни в производството по издаване на общия административен акт.

На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.69, ал.2 от АПК, административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл.66.

В настоящия случай, предложението на кмета за приемане на общия административен акт е публикувано на интернет страницата на Община Б. на 03.12.2014г., а оспореното решение е прието на 19.12.2014г., т.е. 16 дни след откриване на производството по издаване на акта. Следователно, налице е нарушение на чл.69, ал.2 от АПК, тъй като административният орган не е осигурил на заинтересованите страни възможност да осъществят правото си на участие в законово определения срок – не по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл.66 от АПК.

Нарушена е и разпоредбата на чл.71 от АПК, която предвижда, че общ административен акт се издава след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъждат предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации. Административния орган е нарушил правото на участие в производството на оспорващия Г., като не е обсъдил предложението му, адресирано до кмета на общината и до председателя на общинския С. с вх.№70-00-24377/17.12.2014г. (изявление на адв. Т. в с.з. от 27.05.2015г.).

Независимо от изложеното, съдът намира, оспорения акт и за немотивиран по отношение определяне на такса битови отпадъци пропорционално върху данъчната оценка на имотите.

Съгласно чл. 67, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ, редакция ДВ бр.119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004г. размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския С.. От съдържанието на цитираните текстове се налага извода, че е установена поредност при прилагане на допустимите способи за определяне на таксата битови отпадъци. Първият способ, който е регламентирал в ал. 1, е определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци и само при невъзможност за прилагането му, следва да намери приложение ал. 2, според която размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския С.. На общинския С. не е предоставена възможност за преценка кой от способите за определяне на размера на таксата да приложи /този по ал. 1 или някой от предвидените по ал. 2/ и затова общинският С. в случая не действа при условията на оперативна самостоятелност. След като в закона е регламентирано, че размерът на таксата за битови отпадъци може да се определи по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, само когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, то е необходимо при приемане на решението по чл. 66, ал. 1 ЗМДТ да бъде обосновано приложението  на реда по чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, т.е. да се обоснове невъзможността да се приложи реда по чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Тази невъзможност следва да бъде надлежно мотивирана и доказана от общинския С..

В настоящия случай мотиви за невъзможността размера на такса битови отпадъци да се определи според количеството на битови отпадъци не се съдържат в пълния протокол по приемане на решението, в който при обсъждане на предложението от страна на общинските съветници се отбелязва законовото изискване за начина на определяне на таксата. Мотиви в тази насока  се съдържат единствено в предложението на кмета на общината за приемане на оспореното решение, в което невъзможността е обоснована с необходимост от значителни инвестиции и разходи за закупуване на технически измервателни устройства, за човешки ресурси за организиране и извършване на необходимия контрол, което според вносителя ще доведе до увеличаване на разходите за администриране на таксата, които ще следва да бъдат включени в цената на услугата за сметка на ползвателите (т.1 от предложението). Посочено е, че общината не разполага с необходимите технически средства и човешки ресурси (т.2), както и че липсват критерии, по които да бъде определен точния размер на количеството отпадъци (т.3), а съдовете за битови отпадъци са поставени и обслужват район достъпът до който не е ограничен по отношение броя на лицата и обема на отпадъците (т.4).

Изложеното не може да бъде прието като мотиви за невъзможност по смисъла на чл. 67, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ. С посочените доводи се оправдава неприлагането на материалния закон, а не липсата на възможност да се определи количество отпадъци генерирани от всички задължени лица на територията на общината.  Необходимостта от инвестиции (без да се сочи в какъв размер) и технически средства (без са се сочи какви), липсата на критерии за определяне количеството на отпадъците и досегашната организация по сметосъбиране не обосновават невъзможност по смисъла на закона. Обратното би означавало, че липсата на технически средства и установената организация за събиране на отпадъците винаги ще бъдат  основание да не се прилага разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗМДТ и като резултат, по тези съображения изискването на закона може никога да не  бъде спазено. Още повече, в предложението не се сочи какви инвестиции са необходими за да се спази изискването на чл.67, ал.1 от ЗМДТ, липсват изчисления за твърдяното увеличаване на разходите за администриране на такса битови отпадъци, поради което така формулирана невъзможността се явява необоснована.

Предвид изложеното, в случая се налага извода, че при приемане на оспореното решение не е изследвана и доказана възможността за определяне на таксата според количеството битови отпадъци, както и че обективна невъзможност таксата да се определи съобразно законовото изискване не е обоснована. При приемане на способа на определяне размера на таксата за битови отпадъци следва да се държи сметка за принципа по чл.8, ал.1, т.3 от ЗМДТ за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Немотивираното определяне на таксата за битови отпадъци пропорционално върху отчетната или данъчната оценка на недвижимия имот на практика превръща таксата в имотен налог, което противоречи на същността й като възнаграждение за реално предоставена услуга.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че оспорения общ административен акт е издаден при съществено нарушение на административно производствените правила и в несъответствие с целта на закона, което налага неговата отмяна.

При този изход на делото основателно се явява искането на оспорващия да присъждане на сторените по делото разноски в размер на 50 лева - 10 лева заплатена държавна такса за образуване на делото и 40 лева заплатена такса за публикуване на съобщение за оспорването в Държавен вестник.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл.2 и чл. 143, ал.1 от АПК във връзка с чл. 184 от АПК, Административен съд – Б.

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение №760  по Протокол №16/19.12.2014г. на О. С. – Б., в частта му по т.1.4, Раздел І от Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Б., с която общинският С. е определил размера на такса битови отпадъци за 2015г. за собствениците на нежилищни имоти на предприятия.

ОСЪЖДА О. С. – Б. да заплати на Л. З. Г. с адрес Г. Б. сторените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:/п/ Мария Тодорова

Вярно с оригинала!

 

Е.Ф.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 14 Ноември 2015 04:36
 

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало