Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Що е то „случайно разпределение на делата” по силата на Закона за съдебната власт и има ли то почва в българското правосъдие?! PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 09 Октомври 2016 07:59

 

На този въпрос следва да отговори Върховния административен съд по образуваното пред него административно дело по жалбата на Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ“ срещу: „Единната методика по приложението на принципа  за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища”, приета от Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 57/04.12.2014 г., изм. с решение по протокол № 13/19.03.2015 г.

На 8 септември 2016 г. ГИ „Справедливост” депозира пред ВАС жалба срещу  административния акт уреждащ приложението на чл. 9 от Закона за съдебната власт.

Мотиви:

Обжалваният административен акт противоречи на чл. 9 от ЗСВ, чл. 133 от Конституцията на Република България  и на чл. 6 от ЕКЗПЧ (Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи).

ЕКЗПЧ задължава страните, подписали я, да гарантират на своите граждани правото на справедлив съдебен процес. А това право е неразривно свързано с правото му да бъде изправен пред съд, създаден в съответствие със закона. В светлината на върховенството на правото ЕСЗПЧ счита, че „съдът” винаги трябва да бъде създаден в съответствие със закона, тъй като в противен случай той не би имал необходимата за едно демократично общество легитимност да решава отделните дела.

ЕСЗПЧ (Европейският съд за защита правата на човека) изрично сочи, че страните, в които законодателството е кодифицирано, организацията на съдебната власт не може да бъде оставена на усмотрението на съдебните органи. Освен това делегирането на правомощия по организацията на съдебната власт е допустимо, само при условие, че тази възможност е предвидена във вътрешното законодателство на страната, включително в относимите разпоредби на Конституцията.

Такова оправомощаване няма в българското законодателство. Регламентацията е направена в ЗСВ. Чл. 9 от него е посочил как става това – „Чл. 9. (1) Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Принципът на случайния подбор при разпределението на делата в съдилищата се прилага в рамките на колегиите или отделенията, а в прокуратурата и Националната следствена служба - в рамките на отделите.“

С приетите „Единни правила...”  на практика ВСС не само  дописва закона, но нещо повече – променя до голяма степен целия му законодателен замисъл и правна логика.

Нещо повече, тези правила противоречат на ЗСВ, тъй като в него не е предвидена възможност на ВСС да оправомощава административните ръководители на съдилищата, респективно прокуратурите и следствените служби за осъществяване на дейности  по организацията на разпределението на делата.

С тази порочна практика, която се основава не на закона, а на „Единните правила.....” „де факто” организацията на тази важна дейност се извършва не по силата на ЗСВ, а по личното  усмотрение на съдебната номенклатура – с всички произтичащи от това корупционни възможности. Това до голяма степен обяснява причините за епичните битки на „фактори” и „лобита” при избора на ръководителите на съдилищата и прокуратурите от ВСС.

 

С обжалвания административен акт, ВСС на практика е дерогирал действието на Закона за съдебната власт. По този начин замисленият като важен лост срещу корупцията в Съдебната система, принцип на случайното разпределeние на делата, фактически не  функционира.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 09 Октомври 2016 08:13
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало